X

ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;


1.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;

Είναι η υπόθεση σας κατάλληλη για διαμεσολάβηση; ΤΕΣΤ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Διαμεσολάβηση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;

 

Πρόκειται για μία οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία ένας ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος, ο διαμεσολαβητής, βοηθά τα μέρη στην επίλυση της διαφοράς τους. Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία χωρίς δικονομικούς κανόνες και πρωτόκολλα, που έχει ως σκοπό να οδηγηθούν οι αντίθετες πλευρές με τη δική τους αυτόβουλη συμμετοχή σε μία κοινώς αποδεκτή και βιώσιμη συμφωνία.

Πλεονεκτήματα


 

Απόλυτος έλεγχος

Στην διαμεσολάβηση τα μέρη δεν συμμετέχουν στην διαδικασία μόνο για να παρέχουν πληροφορίες και να διατυπώσουν τους ισχυρισμούς και τα αιτήματα τους. Με την καθοδήγηση και βοήθεια του διαμεσολαβητή αποφασίζουν τα ίδια για το μέλλον της διαφοράς τους, για την επίλυση των μεταξύ τους ζητημάτων και για το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας.

Ελεύθερη και αυτόβουλη παρουσία και συμμετοχή

 Η συμφωνία υπαγωγής μιας διαφοράς στην διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν σημαίνει ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί με την επίτευξη συμφωνίας. Τα μέρη συμμετέχουν σε μια διαμεσολάβηση επειδή το επιθυμούν, παραμένουν σε αυτήν για όσο το επιθυμούν και μπορούν οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από τη διαδικασία, χωρίς μάλιστα να απαιτείται να αιτιολογήσουν την απόφαση τους.

Μυστικότητα

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καλύπτεται από έναν «μανδύα» μυστικότητας και ιδιωτικότητας. Οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία (διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες κλπ.) υποχρεούνται από τον νόμο να μην γνωστοποιούν σε τρίτους τα όσα διημείφθησαν κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Μπορεί να υπογραφεί μεταξύ των μερών και συμφωνία τηρήσεως μυστικότητας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης, γεγονός πολύ σημαντικό σε μια σειρά υποθέσεων (λ.χ. θέματα ευρεσιτεχνίας, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τρόπος διαθέσεως του προϊόντος, δίκτυο διανομής, αλλά και ενδοοικογενειακά ζητήματα κλπ.).

Άμεση επίλυση της διαφοράς

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται πολύ σύντομα (κατά κανόνα εντός λίγων ημερών ή εβδομάδων) και με τον τρόπο αυτό επιλύεται οριστικά η διαφορά, αποκτάται άμεσα εκτελεστός τίτλος για το ότι συμφωνήθηκε (εφόσον τα μέρη το επιθυμούν) και αποφεύγονται πολυετείς δικαστικοί αγώνες. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο δικαστικός αγώνας μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια.

Καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός

Η σύντομη διάρκεια της διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα (ειδικά σε οικονομικές διαφορές) η επιχείρηση να αποφεύγει προβλήματα ρευστότητας και να μπορεί να πραγματοποιήσει καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό. Ταυτόχρονα δεν χρειάζεται να δεσμεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα χρηματικά ποσά για προβλέψεις ενόψει μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.

Χαμηλότερο κόστος διαδικασίας

Το κόστος της διαμεσολάβησης είναι υποπολλαπλάσιο ενός δικαστικού αγώνα και προβλέψιμο. Ο τρόπος κατανομής του στα μέρη συμφωνείται εξ αρχής.

Ευέλικτη διαδικασία

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι ευέλικτη και δεν υπόκειται σε περιορισμούς όσον αφορά το αντικείμενο της διαφοράς. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της διαδικασίας και εφόσον αυτό εξυπηρετεί την εξεύρεση λύσεως να επεκταθούν οι προτεινόμενες λύσεις και εκτός των πλαισίων του αρχικού αντικειμένου της διαφοράς (π.χ. σε διαφορά που αφορά πώληση  μηχανήματος που παρουσιάζει ελαττώματα η κατασκευάστρια εταιρία μπορεί να προσφέρει εκτός των άλλων, επέκταση του χρόνου της εγγυήσεως καλής λειτουργίας ή να δεσμευθεί για άμεση επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιάζονται στο μέλλον). Μπορούν επίσης να προστεθούν και επιλυθούν άλλα ζητήματα που δεν είχαν εξ αρχής εντοπισθεί ή συμφωνηθεί (π.χ. με την ευκαιρία της νέας συμφωνίας να αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρία που αναφέρεται στο παραπάνω παράδειγμα το σέρβις και άλλων μηχανημάτων). Κυρίως, η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία δημιουργική, κατά την οποία η συνδρομή και διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων μπορεί να δώσει λύσεις, ακόμα και στις πιο δυσεπίλυτες περιπτώσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής διαμεσολαβητών από διαφορετικούς γνωστικούς τομείς

Μέσω της συνδιαμεσολάβησης (δηλαδή της συμμετοχής στην διαδικασία περισσότερων του ενός διαμεσολαβητών) παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην διαμεσολάβηση όχι μόνο νομικών, αλλά και επαγγελματιών άλλων κλάδων, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο ανάλογα με το είδος της διαφοράς και τις απαιτούμενες εκάστοτε ειδικές γνώσεις (πολύ χρήσιμες οι συνέργειες μεταξύ π.χ. νομικών και οικονομολόγων,  ψυχολόγων, μηχανικών κ.ο.κ, ανάλογα με το αντικείμενο της διαφοράς).

Επικεντρώνεται στο μέλλον, πέρα και μετά τη διαφορά

Κατά κανόνα η έναρξη μιας δικαστικής διαμάχης έχει ως αποτέλεσμα την επίταση της σύγκρουσης μεταξύ των συμμετεχόντων και εν τέλει την παύση της όποιας συνεργασίας και επαφής μεταξύ τους. Αντίθετα, η διαμεσολάβηση βασιζόμενη στον διάλογο και τη δημιουργική σκέψη, μπορεί να βοηθήσει στην αναβίωση και διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών. Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις που η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων είναι επιθυμητή και στο μέλλον, η διαμεσολάβηση αποτελεί τον πλέον κατάλληλο τρόπο επιλύσεως της διαφοράς.