Αντικείμενα διαφορών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ;


Γιατί μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις χωρίς ενοχλητική δημοσιότητα, εξοικονόμηση χρήματος, καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό και διατήρηση επαγγελματικών συνεργασιών.
 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ;


Με την μακροχρόνια εμπειρία  μας σε θέματα εταιριών, στην επεξεργασία και σύναψης συμβάσεων, εθνικών και διεθνών μεταφορών, αθέμιτου ανταγωνισμού, ασφαλιστικού δικαίου, δικαίου αξιογράφων, εμπορικής αντιπροσωπείας / αποκλειστικής διανομής και πτωχευτικού δικαίου και με σημαντική διεθνή εμπειρία σε υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας, έχοντας παράσχει επί σειρά ετών ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις από το πρώτο στάδιο της σύστασης του νομικού προσώπου, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, μέχρι και την λύση και εκκαθάριση, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν και να υποβοηθήσουμε την επίλυσή τους σε κάθε είδους υπόθεσης που άπτεται της επιχειρηματικής δράσης. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε να διαμεσολαβήσουμε σε κάθε είδους διαφορά που αφορά την επιχείρησή σας, συνεπικουρούμενοι από οικονομικούς ή τεχνικούς συμβούλους και ενδεικτικά:.

  • Ενδοεπιχειρησιακά θέματα, όπως π.χ. αδυναμία ή τριβές κατά την συνεργασία δύο τμημάτων μιας επιχείρησης.

  • Θέματα συγχώνευσης ή εξαγοράς μιας επιχείρησης.

  • Επίλυση εργατικών διαφορών και διεκδικήσεων.

  • Θέματα διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις, θέματα στα οποία πολύ συχνά το οικονομικό όφελος και η προσωπική ζωή των εμπλεκομένων είναι πολύ στενά συνδεδεμένα.

  • Θέματα κατά την εκτέλεση συμβάσεων έργου στον χώρο των κατασκευών.